sol.kzbydocs.com


Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын бекіту туралы - "Әділет" АҚЖ

сорт: есептік | күні бойынша
28.10.20
[1]
шерту:27

Ветеринариялық есеп пен есептілік нысандарын бекіту туралы - "Әділет" АҚЖ
      6. 12-13-бағандарда қолайсыз елдi-мекендердiң және есеп беру кезеңiнiң соңында (өткен айларда табылғандар мен қалғандарды қоса есептегенде) қалған ауру жануарлардың санын көрсетедi./В графах 12-13 показываются число неблагополучных населенных пунктов и количество больных животных, оставшихся на конец отчетного периода (включая выявленных и остающихся из прошлых месяцев).
      2. 7 және 14 бағандарда атқарушы органның шаруашылықты, елдi мекендi осы ауру бойынша қолайсыз деп жариялаған, карантинге қою және карантиндi тоқтату немесе ауруды жою және шектеудi тоқтату туралы шешiмiнiң күнi мен нөмiрiн жазады.
      1. 6 бағанда аурудың диагнозы қашан белгiленгенi көрсетiледi./В графе 6 указывают, когда установлен диагноз болезни.
      5. Есептiң II-бөлiмiнде, 1-бағанда есеп беру кезеңiнде анықталған балықтардың және басқа гидробионттардың аурулары алфавиттiк тәртiппен келтiрiледi, ал 2-6-бағандарда көрсетiлген аурудың әр жолы бойынша тиiстi деректер толтырылады./В разделе II отчета, в графе 1 приводятся выявленные за отчетный период болезни рыб и других гидробионтов в алфавитном порядке, а в графах 2-6 заполняются соответствующие данные по каждой строке указанной болезни.
      5. 8-11-бағандарда жылдың басынан бастап табылған қолайсыз (жануарлардың жұқпалы аурулары, соның iшiнде инвазиялық аурулары бойынша) елдi-мекендердiң (ауылдың, селоның, кенттiң, қаланың), сондай-ақ жануарлар ауруларынан ауырғандардың, өлiм-жiтiмге ұшырағандардың (сойылғандардың), оның iшiнде жойылғандардың саны көрсетiледi./В графах 8-11 показывается число всех выявленных с начала года неблагополучных (по заразным болезням животных, в т.ч.
      4. 4-7-бағандарда есеп беру айында табылған қолайсыз (жануарлардың жұқпалы аурулары, соның iшiнде инвазиялық аурулары бойынша) елдi-мекендердiң (ауылдың, селоның, кенттiң, қаланың), сондай-ақ жануарлар ауруларынан ауырғандардың, өлiм-жiтiмге ұшырағандардың (сойылғандардың), оның iшiнде жойылғандардың саны көрсетiледi.
adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100007097


чума қандай ауруы
Ұйым кассасынан қолмен жұмыс жасағандай, комьютердегі ақпаратты өңдегендей қолма қол ақшаны ресімдеу үшін Бухгалтерия қызметкерімен бір данада беріледі, ұйым басшысы мен бас бухгалтер және уәкілетті тұлға қол қояды, қолданылады. Кіріс және шығыс кассалық құжаттарын тіркеу журналына тіркеледі.
Тауарлық-материалдық қорлардың кірісі мен шығысына жататын барлық құжаттар түгендеу жүргізу алдында бухгалтерияға тапсырылды, және менің жауапкершілігіме түскен барлық тауарлық-материалдық қорлар кіріске алынды, ал істен шығарылғандары шығысқа жатқызылды.
5) деректерді сақтау жөніндегі құрылғымен берілген сигналдар тексеріледі, егер олардың қандай да біреуі үрей туғызатын болса, онда қателесу жайлы сигнал беріледі және 486-488-тармақтарына сәйкес қателесуді зерттеу жүргізіледі. 
306. Энергия жүйесі жеткізу желісі мен таратушы жабдық тоқтауларының төтенше оқиғасы туындауы және қалыпты жеделді тәртіптің бұзылу мүмкіндіктерімен үнемі байланысты, сондай-ақ тудырушы қондырғылардың.
6. Егер де кредиттерді ұзарту кезінде қандай да болмасын бір ерекшеліктер болса, онда олар 22-бағанда жазылуы қажет. Өткен ұзартылу мерзімінің басталу және аяқталу күні ішінара жазылуы тиіс.
16. 24-бағанда банк кредиттің (меншік, қарыз алынған) қандай көздерден берілгендігін көрсетуі қажет. Бұл ретте қарызға алынған қаражаттарды талдап көрсету қажет: әртүрлі қорлардан қарызға алынған қаражаттар (қандай), банкаралық кредиттер, халықаралық желілер есебінен алынған кредиттер (қандай), басқа да көздер (қандай).
14.
қалаларда, сондай-ақ олардың әкімшілік бағынысындағы елді мекендерде, осы Бағдарламада белгіленген жағдайларды қоспағанда, экономиканың кез келген секторларында кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жаңа кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша жүзеге асырылатын болады.
      3. Үлгерім кітапшасына барлық пән бойынша баға қойылады. Емтихан өткізілетін сессияға енгізілетін пәндерге оқушылардың емтиханда, сынақта алынған бағалары қойылады.
      4. Тек жазбаша және ауызша (қазақ тілі және басқа да тілдер, әдебиет, математика) өткізілетін емтихандардың пәндері бойынша ғана жалпы емтихан бағасы қойылады. Тек қана ауызша емтихан өтетін пәндердің бағасы арнайы ауызша емтиханға қалдырылған бағанға қойылады; басқа екі бағанның асты сызылады.
      5.
Тіркелімнің жергілікті бөліміне енгізуді және шығаруды аумақтық уәкілетті органдар орталық уәкілетті органды хабардар ете отырып, табиғи монополиялар субъектілері ұсынатын қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) реттеліп көрсетілетін тізбеге жатқызу мәніне қызметтер (тауарлар, жұмыстар) рыногының жай-күйі туралы аумақтық уәкілетті органның тиісті салалық құрылымдық бөлімшесі қорытындысының негізінде жүргізеді.
11-1. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды)