sol.kzbydocs.com


фотосинтез қандай процесс

сорт: есептік | күні бойынша
30.10.20
[15]
шерту:78

Фотосинтез қандай процесс
Қорытынды: 1. Фотосинтез қандай процесс? 2. Фотосинтез кезінде ең алғаш қандай зат түзіледі, содан соң қандай затқа өзгереді?
Фотосинтез қандай процесс? Қант жапырақтың қай бөлігінде түзіледі? Жарықтың фотосинтез жүретін бөлімі қандай ұлпаға жатады?
Ұяшықтар сөйлейді Фотосинтез қандай процесс? Жапырақта ең алғаш қандай зат түзіледі? Қанттың жарықта түзілуін қалай дәлелдейсіңдер? Фотосинтез кезінде оттегі бөлінетінін дәлелдейтін тәжірибені түсіндіріңдер? Фотосинтез процесін сызбамен түсіндіріңдер (ретін сақтаңдар) Қант жапырақтың қандай бөлімінде түзіледі? Фотосинтез ашылу тарихы қай жылдан басталды? Өсімдіктер ауаны қандай газбен байытады? Күн энергиясының қатысуымен жүретін құбылыс. Фотосинтездегі хлорофилдің рөлін сипаттаған ғалым?
Фототрофты бактериялардың ерекшеліктері қандай:Фотосинтез процесін жүзеге асырады, Пигменттерден тұрады, Клетка пішіндері әр түрлі
Хлоропласт ішінде текшеленген құрылым - граналар.  Граналар тилакоидтардан тұрады, олардың ішінде хлорофилл орналасады. Осы хлорофилл органойдында өсімдіктің бірегей процесі - фотосинтез өтеді.
Топырақ микроорганизмдері қандай процесте рөл атқармайды?органикалық заттар өндіруде, бейорганикалық заттар өндіруде, асқорыту
Топырақ микроорганизмдері қандай процесте маңызды рөл атқарады?органикалық қосылыстар минерализациясында, гумустың ыдырауы және түзілуінде,элементтер айналымында
Фотосинтез (от гр. фотос — свет + гр. синтез — соединение) — процесс создания зелеными растениями, содержащими хлорофилл, органических веществ из неорганических (вода, CO2), благодаря энергии солнечных лучей, поглощаемых хлорофиллом.
Растение поглощает свет при помощи зеленого вещества, которое называется хлорофилл. Хлорофилл содержится в хлоропластах, которые находятся в стеблях или плодах. Особенно большое их количество в листьях, потому что из-за своей очень плоской структуры листок может притянуть много света, соответственно, получить намного больше энергии для процесса фотосинтеза.
sol.kzbydocs.com/фотосинтез_қандай_процесс


30.10.20
[13]
шерту:28

ФОТОСИНТЕЗ, ОНЫҢ САТЫЛАРЫ ЖӘНЕ БИОСФЕРАДАҒЫ ҒАРЫШТЫҚ РОЛІ — Қазақстан ұстаздарының әлеуметтік порталы
Хлоропласт ішінде текшеленген құрылым - граналар.  Граналар тилакоидтардан тұрады, олардың ішінде хлорофилл орналасады. Осы хлорофилл органойдында өсімдіктің бірегей процесі - фотосинтез өтеді.
Фотосинтездің қараңғы фазасында негізгі ролді СО2 (көміртек оксиді) атқарады. АТФ, НАДФ * Н энергиясын пайдаланып, моно, ди және полисахаридтер синтезделеді.
Көмірсулардың түзілуіне АТФ қуаты жұмсалатындықтан бұл процесс қараңғы фаза деп аталады. Бірақ бұл процесс күндіз де, түнде де жүре береді.
Бес көміртекті көмірсу (С5) реакцияның бастапқы заты ретінде қатысып, нәтижесінде  үш көміртекті (С3) қосылыс түзіліп отырады.
www.ped.kz/жаратылыстану-ба-ыты/...биосферада-.html


30.10.20
[12]
шерту:62

Фотосинтездің жарық және қараңғы фазалары — Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия

Фотосинтез процесінің нәтижесінде 1 м2 жапырақта 1 сағ ішінде 1 г органикалық зат түзіледі. Жер бетінде бір жылдың ішінде 400 млрд т органикалық зат өндіріледі. Көмір, шымтезек (торф), мұнай фотосинтез процесінің нәтижесінде осыдан миллион жыл бұрын пайда болған. Біраз жыл өсіп түрған 10—12 ағаш, бір адамды жыл бойына оттекпен қамтамасыз ете алады екен.
Фотосинтездің қараңғы фазасында көмірқышқыл газын пайдалану және соның негізінде органикалық қосылыстарды синтездеу үшін АТФ және НАДФН энергиясы қолданылады. Хемосинтез — тотығу процесі нәтижесінде CO, газынан органикалық заттардың бейорганикалық заттардан (H2S, әр түрлі металл иондары) түзілу процесі.
kk.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез...1.83.D1.88.D1.8B


30.10.20
[11]
шерту:52

Фотосинтездің жарық және қараңғы фазалары — Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия

Фотосинтез процесінің нәтижесінде 1 м2 жапырақта 1 сағ ішінде 1 г органикалық зат түзіледі. Жер бетінде бір жылдың ішінде 400 млрд т органикалық зат өндіріледі. Көмір, шымтезек (торф), мұнай фотосинтез процесінің нәтижесінде осыдан миллион жыл бұрын пайда болған. Біраз жыл өсіп түрған 10—12 ағаш, бір адамды жыл бойына оттекпен қамтамасыз ете алады екен.
Фотосинтездің қараңғы фазасында көмірқышқыл газын пайдалану және соның негізінде органикалық қосылыстарды синтездеу үшін АТФ және НАДФН энергиясы қолданылады. Хемосинтез — тотығу процесі нәтижесінде CO, газынан органикалық заттардың бейорганикалық заттардан (H2S, әр түрлі металл иондары) түзілу процесі.
kk.wikipedia.org/wiki/Фотосинтез...қараңғы_фазалары


30.10.20
[10]
шерту:62

ФОТОСИНТЕЗ
ФОТОСИНТЕЗ — ФОТОСИНТЕЗ, фотосинтеза, мн. нет, муж. (бот., биол.). Процесс создания при помощи света органических соединений из углекислоты воздуха или воды, происходящий в растениях, которые содержат хлорофилл. см. фото… во 2 знач. Толковый словарь Ушакова.… …   Толковый словарь Ушакова
Фотосинтез, Полозкова Вера, Паволга Ольга. Фотосинтез - здесь: процесс образования органического вещества из поэзии и фотографии на свету при участии некоторых пигментов. Под фотосинтезом иногда понимаетсясовокупность процессов… Подробнее  Купить за 342 руб
ФОТОСИНТЕЗ — ФОТОСИНТЕЗ, а, муж. (спец.). У растений и нек рых микроорганизмов: биологический процесс превращения лучистой энергии Солнца в органическую (химическую) энергию. | прил. фотосинтетический, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова
ФОТОСИНТЕЗ — ФОТОСИНТЕЗ, химический процесс, возникающий в зеленых растениях, водорослях и многих бактериях, при котором вода и УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ превращаются в КИСЛОРОД и продукты питания растений при помощи энергии, поглощаемой из солнечного света.
dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/1653/ФОТОСИНТЕЗ


30.10.20
[10]
шерту:9

Фотосинтез - Биологическая энциклопедия - Энциклопедии & Словари

Поскольку фотосинтез начали изучать у высших растений, сложилось мнение, что он заключается в синтезе из углекислоты преимущественно углеводов. Сейчас стало очевидным, что первичные стабильные продукты фотосинтеза используются для усвоения и других соединений и могут образовываться разные продукты. Однако это не противоречит тому, что по своим масштабам фотоассимиляция углекислоты превосходит все другие процессы, идущие за счет использования лучистой энергии.
Фотосинтез (от греч. phоs, род. падеж photos — свет ц synthesis — соединение), синтез органич. вещества растениями (т. н. фотосинтетиками), в процессе к-рого происходит преобразование энергии солнечного света в энергию химич. связей. Ф. свойствен как эукариотам (высшие зелёные [зеленые] растения, зелёные [зеленые], бурые и красные водоросли, нек-рые одноклеточные организмы), так и прокариотам (нек-рые бактерии).
фотосинтеза, мн. нет, м. (бот., биол.). Процесс создания при помощи света органических соединений из углекислоты воздуха или воды, происходящий в растениях, к-рые содержат хлорофилл. см. (фото) во 2 знач.
Фотосинтез процесс углеродного питания зеленых растений, осуществляемый при помощи световой энергии, поглощаемой специальным пигментом хлорофиллом. Исходными продуктами Ф. являются углекислый газ и вода, водород которой выступает в роли восстановителя. При этом кислород выделяется в атмосферу в свободном виде. Суммарный результат Ф. можно представить в виде следующей формулы: 6СО2 + 6Н2 C6H12O6 + 6O2 674 ккал. Геохим. роль Ф. очень велика и многообразна. Ф.
образование высшими растениями, водорослями, фотосинтезирующими бактериями сложных органических веществ, необходимых для жизнедеятельности как самих растений, так и всех др. организмов, из простых соединений (например, углекислого газа и воды) за счёт энергии света, поглощаемой хлорофиллом и др.
enc-dic.com/enc_biology/Fotosintez-2580/


30.10.20
[9]
шерту:47

Реферат: Процесс фотосинтеза -
Фотосинтез - это процесс, при котором световая энергия поглощается и используется на синтез восстановленных углеродсодержащих соединений из двуокиси углерода и воды. Этот процесс происходит только в освещенной зеленой ткани, потому что хлорофилл играет существенную роль в превращении световой энергии в химическую. Термин фотосинтез был предложен Чарльзом Рейдом Бансом из Чикагского университета в начале этого столетия. В Европе этот процесс часто называют ассимиляцией или ассимиляцией углерода.
Всем растениям для нормального роста и развития нужен свет, т.к. только на свету происходит процесс фотосинтеза, в ходе которого растение вырабатывает необходимые ему питательные ...
Работы, похожие на Реферат: Процесс фотосинтеза Физиология растений Куниченко Наталья Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующая кафедрой защиты растений и экологии Приднестровского ...
Необходимо различать сезонные изменения фотосинтетической способности деревьев, вызываемые развитием листьев и состоянием метаболизма, и наблюдаемую в полевых условиях фактическую интенсивность, которую определяют как фото синтетическую способность, так и накладывающиеся друг на друга факторы внешней среды. Это разграничение важно в связи с тем, что при исследовании сезонных изменений фотосинтеза растения часто периодически переносили из открытого грунта в лабораторию и измеряли фотосинтез при стандартных и благоприятных внешних условиях.
Фотохимическая фаза протекает очень быстро (за 0,00001 с). Первичная фотохимическая реакция не зависит от температуры, хотя транспорт электронов - процесс, зависящий от температуры. Темновая фаза происходит более медленно, приблизительно за 0,04 с при 25°С, замедляясь при низких температурах. Интенсивность фотосинтеза ограничивается реакцией, протекающей наиболее медленно.
Фотосинтез заключается в восстановлении атмосферной С02 до углеводов с использованием световой энергии, сопровождаемой освобождением кислорода из воды.
www.BestReferat.ru/referat-139704.html


30.10.20
[8]
шерту:70

Фотосинтез
Кислород в процессе фотосинтеза может действовать как конкурентный ингибитор, взаимодействуя с рибулозодисфосфатом вместо углекислого газа. При этом образуется одна молекула ФГК и фосфогликолат, сразу расщепляющийся до гликолата. Чтобы вернуть хотя бы часть углерода, связанного в бесполезном гликолате, у растения имеется процесс, называемый фотодыханием. Это зависимое от света потребление кислорода с выделением углекислого газа, заметное лишь у C3-растений, не имеет ничего общего с обычным дыханием.
Для реакций второй стадии свет не нужен. Восстановление CO2 происходит за счет энергии АТФ и накопленного НАДФ∙H2.
www.ebio.ru/org07.html


30.10.20
[8]
шерту:16

Лебедев А. | Фотосинтез
Дальнейшие опыты показали, что органическая масса растения формируется не только за счет углекислого газа, но и за счет воды. Обобщая результаты перечисленных опытов, немецкий ученый В.Пфеффер в 1877 г. дал описание процесса поглощения СО2 из воздуха при участии воды и света с образованием органического вещества и назвал его фотосинтезом.
Фотосинтез - единственный процесс в биосфере, ведущий к увеличению энергии биосферы за счет внешнего источника - Солнца - и обеспечивающий существование как растений, так и практически всех гетеротрофных организмов.
Что же представляет собой главный «герой» фотосинтеза - квант света? Солнечный свет - это электромагнитные волны, распространяющиеся в вакууме с максимально возможной скоростью (с).
bio.1september.ru/article.php?ID=200004802


30.10.20
[7]
шерту:57

Ответы@ : фотосинтез, его значение в природе
Фотосинтез — процесс образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий) . В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается фотоавтотрофная функция — совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества.
Фотосинтез является основным источником биологической энергии, фотосинтезирующие автотрофы используют её для синтеза органических веществ из неорганических, гетеротрофы существуют за счёт энергии, запасённой автотрофами в виде химических связей, высвобождая её в процессах дыхания и брожения.
otvet.mail.ru/question/26172845


30.10.20
[7]
шерту:60

Фотосинтез - это процесс образо... - Школьные Знания.
Привет! Мне интересно, есть ли у Вас какие-либо проблемы с выполнением домашнего задания. У нас есть много людей, которые помогут Вам здесь :) Кроме того, мой последний вопрос был решен менее чем за 10 минут:D Во всяком случае, Вы можете просто войти и попробовать добавить свой вопрос.
znanija.com/task/8518650


30.10.20
[7]
шерту:12

процесс фотосинтеза. Фотос... - Школьные Знания.
Привет! Мне интересно, есть ли у Вас какие-либо проблемы с выполнением домашнего задания. У нас есть много людей, которые помогут Вам здесь :) Кроме того, мой последний вопрос был решен менее чем за 10 минут:D Во всяком случае, Вы можете просто войти и попробовать добавить свой вопрос.
znanija.com/task/1781010


30.10.20
[7]
шерту:59

Фотосинтез - Virtual Laboratory Wiki - Wikia
Фотосинтез является основным источником биологической энергии, фотосинтезирующие автотрофы используют её для синтеза органических веществ из неорганических, гетеротрофы существуют за счёт энергии, запасённой автотрофами в виде химических связей, высвобождая её в процессах дыхания и брожения. Энергия получаемая человечеством при сжигании ископаемого топлива (уголь, нефть, природный газ, торф) также является запасённой в процессе фотосинтеза.
Позже было установлено что помимо выделения кислорода растения поглощают углекислый газ и при участии воды синтезируют на свету органическое вещество. В 1842 Роберт Майер на основании закона сохранения энергии постулировал что растения преобразуют энергию солнечного света в энергию химических связей. В 1877 В. Пфеффер назвал этот процесс фотосинтезом.
Окислительно-восстановительную сущность фотосинтеза (как оксигенного, так и аноксигенного) постулировал Корнелис ван Ниль. Это означало что кислород в фотосинтезе образуется полностью из воды, что экспериментально подтвердил в 1941 А. П. Виноградов в опытах с изотопной меткой. В 1937 г.
ru.vlab.wikia.com/wiki/Фотосинтез


30.10.20
[6]
шерту:74

Фотосинтез
Следующая гипотеза относительно химической основы фотосинтеза была выдвинута ван Нилем, который в 1931 году экспериментально показал, что у бактерий фотосинтез может происходить в анаэробных условиях, не сопровождаясь выделением кислорода. Ван Ниль высказал предположение, что в принципе процесс фотосинтеза сходен у бактерий и у зеленых растений.
В настоящее время принято считать, что процесс фотосинтеза складывается из двух стадий, в которых активное участие принимают фотосинтезирующие структуры [показать] и светочувствительные пигменты клетки.
Наземные растения поглощают необходимую для процесса фотосинтеза воду через корни, а водные растения получают ее путем диффузии из окружающей среды. Необходимая для фотосинтеза углекислота диффундирует в растение через мелкие отверстия на поверхности листьев - устьица. Поскольку углекислота расходуется в процессе фотосинтеза, ее концентрация в клетке обычно несколько ниже, чем в атмосфере. Освобождающийся в процессе фотосинтеза кислород диффундирует наружу из клетки, а затем и из растения - через устьица.
Для завершения этой фазы цикла в процессе фотосинтеза поглощается 1 молекула С02 и используются 3 молекулы АТФ и 4 атома Н (присоединенных к 2 молекулам НАД · Н). Из гексозофосфата путем определенных реакций пентозофосфатного цикла (рис. 8) регенерирует рибулозофосфат, который снова может присоединить к себе другую молекулу углекислоты.
Выход биомассы зависит, таким образом, от площади коллектора солнечной энергии (листьев), функционирующих в течение года, и числа дней в году с такими условиями освещенности, когда возможен фотосинтез с максимальной скоростью, что определяет эффективность всего процесса.
Другой крупный вклад в изучение процесса фотосинтеза
bono-esse.ru/blizzard/A/Cella/fotosintez.html


30.10.20
[6]
шерту:30

Ашық сабақ: "Жапырақта органикалық заттардың жарықта түзілуі. Фотосинтез"

Ұяшықтар сөйлейді Фотосинтез қандай процесс? Жапырақта ең алғаш қандай зат түзіледі? Қанттың жарықта түзілуін қалай дәлелдейсіңдер? Фотосинтез кезінде оттегі бөлінетінін дәлелдейтін тәжірибені түсіндіріңдер? Фотосинтез процесін сызбамен түсіндіріңдер (ретін сақтаңдар) Қант жапырақтың қандай бөлімінде түзіледі? Фотосинтез ашылу тарихы қай жылдан басталды? Өсімдіктер ауаны қандай газбен байытады? Күн энергиясының қатысуымен жүретін құбылыс. Фотосинтездегі хлорофилдің рөлін сипаттаған ғалым?
Қорытынды: 1. Фотосинтез қандай процесс? 2. Фотосинтез кезінде ең алғаш қандай зат түзіледі, содан соң қандай затқа өзгереді?
infourok.ru/ashi-saba-zhapirata-...ntez-763028.html


30.10.20
[6]
шерту:103

Ответы@ : как происходит процесс фотосинтеза?? ? помогите пожалуйста
Фотоси́нтез это (от греч. φωτο- — свет и σύνθεσις — синтез, совмещение, помещение вместе) — процесс образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий) .
Для растений необходим углекислый газ и вода, с помощью этих веществ растения выделяют кислород, а кислород необходим для людей, чтобы дышать. Вот так и происходит процесс фотосинтеза. Кстати, Полина, ты в 6-ом классе? Я в шестом))
Растение поглощает свет при помощи зеленого вещества, которое называется хлорофилл. Хлорофилл содержится в хлоропластах, которые находятся в стеблях или плодах. Особенно большое их количество в листьях, потому что из-за своей очень плоской структуры листок может притянуть много света, соответственно, получить намного больше энергии для процесса фотосинтеза.
otvet.mail.ru/question/71134359


30.10.20
[5]
шерту:26

Процесс фотосинтеза
1 Фильтрующие средства индивидуальной защиты органов дыхания 3.2 Изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания 3.3 Средства защиты кожи 4 Средства медицинской защиты Заключение ВВЕДЕНИЕ Защита населения в чрезвычайных ситуациях одна из главных задач гражданской обороны.
8 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. 8 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 28 февраля 1995 г. 1 постановления Пленума ВС РФ Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. 6 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г.
2 Ботаническое описание капусты .
reftrend.ru/274820.html


30.10.20
[5]
шерту:25

Фотосинтез,процесс фотосинтеза,фотосинтез растений Aqua Blog Подпишись!!! - YouTube
Фотосинтез это процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактериохлорофилл и бактериородопсин у бактерий). В современной физиологии растений под фотосинтезом
www.youtube.com/watch?v=pWDb3gArhBI


30.10.20
[5]
шерту:16

Фотосинтез как анаболический процесс пластического обмена
Фотосинтез (от гр. фотос — свет + гр. синтез — соединение) — процесс создания зелеными растениями, содержащими хлорофилл, органических веществ из неорганических (вода, CO2), благодаря энергии солнечных лучей, поглощаемых хлорофиллом.
Ход митоза Фазы Процессы Интерфаза Совершается ряд очень важных процессов, предшествующих делению клетки: идет интенсивный синтез белков, АТФ и других органических веществ. Удваиваются хромосомы, каждая оказывается состоящей из двух сестринских хроматид, скрепленных общей центромерой.
Эукариотические организмы, состоящие из клеток, имеющих ядра, начинают подготовку к делению на определенном этапе клеточного цикла, и интерфазе. Она в десятки раз продолжительнее митоза (10—12 часов).
shkolo.ru/fotosintez-kak-anaboli...cheskogo-obmena/


30.10.20
[5]
шерту:15

Ртүрлі өндіріс салаларының адам денсаулығына тигізетін әсерін
Төгілмелі жапырақты орманда орналасқан шағын көлге құм-қиыршық және ағаштардың жапырағы түсіп жатыр, соның арқасында топырақ түзіле бастады. Осы көл орналасқан жерде қандай климакстық қауымдастық қалыптасуы тиіс? төгілмелі жапырақты орман;*
Табиғи қауымдастықтарда жыртқыштар қандай қызмет атқарады? жемтік популяцияларын сауықтырып, олардың санын реттеп отырады; *
Төменде келтірілген анықтамалардың қайсысы жыртқыштық құбылысын түр аралық қатынастар тұрғысынан қарастырғанда неғұрлым дәл және толық сипаттайды? бір түр екінші түрді азық көзі ретінде пайдалана отырып
studopedia.org/6-50718.html


30.10.20
[5]
шерту:54

ФОТОСИНТЕЗ
Водород, необходимый для восстановления диоксида углерода до глюкозы, берется из воды, а выделяющийся в ходе фотосинтеза кислород является побочным продуктом. Процесс нуждается в энергии света, так как вода сама по себе не способна восстанавливать диоксид углерода.
В 1941 американский биохимик Мелвин Калвин (1911-1997) показал, что первичный процесс фотосинтеза заключается в фотолизе молекул воды, в результате чего образуются кислород, выделяющийся в атмосферу, и водород, идущий на восстановление диоксида углерода до органических веществ. Используя радиоактивный изотоп углерода 14С, бумажную хроматографию и классические методы органической химии, Калвин и его группа смогли проследить биосинтетические пути фотохимических процессов.
www.krugosvet.ru/node/35366


30.10.20
[5]
шерту:52

заполните таблицу сопостав... - Школьные Знания.
Привет! Мне интересно, есть ли у Вас какие-либо проблемы с выполнением домашнего задания. У нас есть много людей, которые помогут Вам здесь :) Кроме того, мой последний вопрос был решен менее чем за 10 минут:D Во всяком случае, Вы можете просто войти и попробовать добавить свой вопрос.
znanija.com/task/475797


30.10.20
[4]
шерту:25

Өсімдік жасушаларындағы және энергетикалық алмасулардың ерекшеліктері. Фотосинтез - Биология - Ашық сабақтар - Ашық саба
Оқушы: Жеміс-жидектер де фотосинтез үрдісінің жемісі, әрқайсысының өзіндік дәмі бар, олар көмірсулар, мысалы: сахароза, фруктоза. Т.б.
Оқушыларға таратылған сөздер арқылы бүгінгі сабақты сол сөз арқылы түйінді етіп ойын айтып қорытындылайды. Мыс: Фотосинтез, күн энергиясы,  СО2Н2О, ақуыз, О2, органикалық заттар т.б. Әр оқушыға беріледі.
Оқушы: Жапырақ фотосинтездің жүррегі. Олар алуан түрлі және ерекше. Африкадағы рафил пальмасының жапырағы 12-метр, биіктігі-15 метр. Бразилия пальмасының жапырағының сабағы 5-6 метр, тақтасының жалпақтығы 15м, ұзындығы 25м.
Бүгінде өсімдіктерден 20 мыңдай зат өндірімді екен, олардың барлығына фотосинтез үрдісінің қатысы бар. Фотосинтез үрдісінің нәтижесінде өсімдік әлемі жылына 450 млрд.
u-s.kz/publ/5592-smdk-zhasushala...-fotosintez.html


30.10.20
[4]
шерту:59

Школа Аватарии. Фотосинтез - это процесс?

Фотосинтез - это процесс, который позволяет растениям питаться, превращая неорганические вещества, которые содержатся в почве, в органические в ходе сложных химических преобразований, под действием солнечного света, с использованием воздуха и воды.
Фотосинтез является одним из самых распространенных процессов на земле, а также одним из самых важных. С помощью него происходит питание растений.
Фотосинтезом называют сложный многоступенчатый процесс образования органических веществ (крахмал, сахар) из неорганических (вода, углекислый газ) в зеленых листьях на свету при участии фотосинтетических пигментов. Процесс сопровождается выделением кислорода.
фотосинтез - это такой процесс в растительном мире, когда растение использует углекислый газ, а также солнечную энергию в виде солнечного света и преобразует данные вещи в кислород.
www.bolshoyvopros.ru/questions/1...eto-process.html


30.10.20
[4]
шерту:55

Урок по теме «Фотосинтез» 6 класс
Одна из них: кислород - это газ, который поддерживает горение, а углекислый газ образуется при горении.  Ребята вспоминают, что растения - это живые существа, обладающие свойствами живого, одним из которых является процесс дыхания, в ходе которого они потребляют кислород, и выделяют углекислый газ. Ребята приходят к выводу, что необходимо создать условия для двух растений, одно из которых на свету будет осуществлять процессы фотосинтеза и дыхания, а другое в темноте будет только дышать.  
Предварительная подготовка к уроку: за неделю до урока группа учащихся по инструктивным карточкам закладывает два опыта:  1.
school-89.narod.ru/rogacheva/fotosintez.htm


30.10.20
[4]
шерту:131

Ответы@ : что такое фотосинтез?
Фотосинтез, - это процесс образования органического вещества из углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов (хлорофилл у растений, бактероихлорофилл и бактериородопсин у бактерий) . В современной физиологии растений под фотосинтезом чаще понимается фотоавтотрофная функция - совокупность процессов поглощения, превращения и использования энергии квантов света в различных эндэргонических реакциях, в том числе превращения углекислого газа в органические вещества.
Фотосинтез является основным источником биологической энергии, фотосинтезирующие автотрофы используют её для синтеза органических веществ из неорганических, гетеротрофы существуют за счёт энергии, запасённой автотрофами в виде химических связей, высвобождая её в процессах дыхания и брожения.
otvet.mail.ru/question/20246712


30.10.20
[4]
шерту:15

фотосинтез туралы рефераттар
Windows жүйесінің .... Хлоропласт және оның фотосинтез процесіндегі рөліЭлектронные учебники | БЕКЗАТ АСЕМЖАР - Academia.edu * Түптену кезеңінен бастап бидай интенсивті ӛсіп, фотосинтез процесі ...
связывание, синтез) — процесс преобразования энергии света в энергию ...фотосинтез, оның сатылары және биосферадағы ғарыштық ролі * фотосинтез, оның сатылары және биосферадағы ғарыштық ролі. ... Сайт
Квантовая механика · Клонирование · Ритм · Фотосинтез · Эволюция ...Как скачивать видео с YouTube - YouTube * 3 сен 2009 ... Как скачивать видео с YouTube.Пристли, Джозеф — Википедия * В 1771 г. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, «испорченный
тілі, шет тілі, ағылшын, философия, өнер, тарих, экономика, информатика, .
gamigy.blogik.pixellogo.com/inde...uraly_referattar


30.10.20
[4]
шерту:23

Фотосинтез - Биохимия
Значение фотосинтеза в жизни природы чрезвы­чайно велико. В нём создаётся органическое вещество, находящееся на земной поверхности в виде тел живот­ных, растений и их отмерших остатков; в процессе фотосинтеза возникли все огромные отло­жения торфа, каменного угля и нефти, которые находятся в недрах земли, и весь тот кислород, который находится в атмосфере.
Интенсивность фотосинтеза сильно зависи­т от внешних условий. Прежде всего она зависит от интенсивности освещения. С увеличением последней увеличивается и фотосинтез, но до известного предела, каковым, согласно К. А. Тимирязеву, является в среднем половина полного сол­нечного освещения.
surgeryzone.net/bioximiya/fotosintez.html


30.10.20
[4]
шерту:14

Студопедия — І. Ұйымдастыру кезеңі
Фотосинтез қандай процесс? Қант жапырақтың қай бөлігінде түзіледі? Жарықтың фотосинтез жүретін бөлімі қандай ұлпаға жатады?
1.Өткізгіш шоқтардың жапырақ тақтасына орналсуы. 2.Ұшы мұрташамен бітетін күрделі жапыраты өсімдік. 3.Бидай, жүгері өсімдіктері жапырақтарының жүйкеленуі қалай аталады? 4.
studopedia.info/4-88380.html


30.10.20
[3]
шерту:33

Жапырақта органикалық заттардың жарықта түзілуі. Фотосинтез
Білімділік: Жапырақтың құрылысын, жапырақта жүретін фотосинтез процесінің мәнін ұғыну. Дамытушылық: Өсімдіктің өсу мүшелерінің құрылысы туралы бұрыннан білетін түсініктерін дамытып жетілдіру. Тәрбиелік: Оқушыларды әсемдікке, сұлулыққа, табиғатты қорғай білуге тәрбиелеу.
1. Көмірқышқыл газын 2. Қант 3. Хлоропластарда 4. Фотосинтез 5. Көмірқышқыл газысыз 6. Жарық 7. Күрделі эфир 8. Жарық темір тұзы 9. Ыдырауынан 10. Қарқынды
Сұрақтарға ауызша жауап беріп тапсырманы орында. 1. Жапырақ тақтасы қандай қызмет атқарады 2. Сағағының қызыметі қандай 3. Бөбешік жапырақша қандай қызымет атқарады
1. Өсімдіктерде қанттың түзілуі жарық, көмірқышқыл газы, судың қатысуымен тек .
stud.kz/prezentatsiya/id/11830


30.10.20
[3]
шерту:68

❶ ЧТО такое фотосинтез :: Наука :: Другое :: : как просто сделать всё
Фотосинтез - это сложный химический процесс, происходящий с непосредственным участием света. Само понятие «фотосинтез» происходит от двух греческих слов: «фотос» - свет и «синтез» - совмещение. Процесс фотосинтеза состоит из двух этапов: поглощения квантов света и использование их энергии в различных химических реакциях.Растение поглощает свет с помощью зеленого вещества под названием хлорофилл. Хлорофилл содержится в так называемых хлоропластах, которые могут находиться в стеблях или даже плодах.
www.KakProsto.ru/kak-98134-chto-takoe-fotosintez